Categorieën
https://www.lumosec.com/nl/algemene-voorwaarden
Vragen? Neem contact op +31 (0)85 130 16 34
Zoeken
Winkelmandje

Algemene voorwaarden Lumosec Lighting

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Lumosec Lighting VOF, Touwslagersweg 12-A3, 3449 HX Woerden. (versie LUM230920)

1. Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden en de daarin opgenomen bepalingen zijn van toepassing op de leveringsovereenkomsten waarbij Lumosec Lighting verkoper is, en maken in hun geheel deel uit van alle offertes en aanbiedingen van Lumosec Lighting en van elke aanvaarding, bevestiging en bekrachtiging door Lumosec Lighting van door de koper geplaatste orders en van alle overeenkomsten betreffende de verkoop door Lumosec Lighting en de aankoop van goederen en diensten door de koper, tenzij en voor zover met Lumosec Lighting uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Uitdrukkelijk worden verworpen de voorwaarden en bedingen van de koper vermeld op documenten uitgegeven door de koper, zowel voor als na uitgifte van documenten door Lumosec Lighting. Dergelijke voorwaarden en bedingen zijn niet van toepassing op verkoop door Lumosec Lighting aan de koper en zijn op geen enkele wijze bindend voor Lumosec Lighting.

2. Offertes en aanvaarding

 1. De offertes van Lumosec Lighting staan aan klanten open voor aanvaarding binnen de periode die door Lumosec Lighting wordt vermeld in de offerte. In het geval geen periode wordt vermeld in de offerte staat aanvaarding open tot 30 dagen na de datum van de offerte. Voordat Lumosec Lighting kennis heeft genomen van de aanvaarding van de offerte door de klant, kan Lumosec Lighting de offerte herroepen of intrekken.
 2. Een overeenkomst met Lumosec Lighting komt tot stand nadat Lumosec Lighting een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de koper daartegen onmiddellijk en schriftelijk protesteert.
 3. Indien de opdracht (aanvaarding) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, dan komt de overeenkomst niet volgens deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Lumosec Lighting anders vermeldt.
 4. Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen binden Lumosec Lighting  slechts, indien deze door Lumosec Lighting schriftelijk binnen veertien dagen zijn bevestigd en de koper daartegen niet binnen drie werkdagen schriftelijk protest heeft aangetekend.
 5. Voor overeenkomsten, werkzaamheden of transacties waarvoor naar aard en omvang geen schriftelijke offerte dan wel opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens schriftelijk bezwaar binnen zeven werkdagen na factuurdatum.

3. Samples en bemonstering

 1. Opgevraagde samples worden, inclusief verzendkosten, gratis verstrekt voor een periode van 14 dagen tenzij Lumosec Lighting anders vermeld. De aanvrager is verplicht het sample binnen deze periode terug te sturen waarbij de verzendkosten voor de aanvrager zijn. Na een periode van 14 dagen zal Lumosec Lighting het geleverde sample factureren tegen de bruto prijs.
 2. Lumosec Lighting kan niet uitsluiten dat er, door wijzigingen en/of verbeteringen, uiterlijke of technische verschillen zitten tussen samples en de producten van de uiteindelijke levering.
 3. Indien de verpakking of de sample is beschadigd of defect dan is de aanvrager verplicht de sample af te nemen tegen de brutoprijs minus voor aanvrager gestelde korting aangevuld met verzendkosten.

4. Prijzen

 1. De prijzen in offertes, bevestigingen en overeenkomsten zijn in euro, exclusief belastingen en heffingen, op grond van levering volgens ICC Incoterms 2010 DAP, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Lumosec Lighting voegt belastingen en heffingen toe aan de verkoopprijs in het geval dat Lumosec Lighting wettelijk verplicht of gemachtigd wordt om deze belastingen en heffingen te betalen of te innen. Koper zal deze belastingen en heffingen betalen samen met de prijs.
 3. Indien na het sluiten van de Overeenkomst doch voor levering één of meer der kostenfactoren een wijziging ondergaan, is Lumosec Lighting gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen. Lumosec Lighting is in ieder geval bevoegd extra kosten in rekening te brengen indien sprake is van kostenverhogende omstandigheden waarmee Lumosec Lighting redelijkerwijze geen rekening behoefde te houden, welke niet aan Lumosec Lighting kunnen worden toegerekend of welke in verhouding tot de prijs van de levering aanzienlijk zijn.
 4. Voorts worden aan de koper onverkort doorberekend, voor zover deze wijzigingen na datum offerte plaatsvinden: a. door de Nederlandse overheid (de Europese overheid daaronder mede begrepen) opgelegde of gewijzigde belastingen, invoerrechten, heffingen, lonen, arbeidsvoorwaarden, sociale verzekeringen of andere lasten; b. door de overheid wijzigingen worden gebracht in de lonen, arbeidsvoorwaarden, cao’s, BTW of sociale verzekeringen e.d. c.q. indien wijzigingen worden aangebracht in de prijzen van toeleveranciers.
 5. Indien Lumosec Lighting van oordeel is dat kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden, dient zij de koper hiervan onmiddellijk adequaat en schriftelijk op de hoogte te stellen.

5. Betaling

 1. Lumosec Lighting stuurt bij levering naar koper een factuur per email met daarop de prijs van de geleverde producten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Het saldo van de factuur moet binnen 30 dagen na de factuurdatum worden betaald, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Alle betalingen worden gedaan aan het door Lumosec Lighting op de factuur aangegeven rekeningnummer.
 4. Korting wegens vooruitbetaling is niet toegestaan, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 5. Kredietacceptatie onderzoek door Lumosec Lighting is op alle leveringen van toepassing. Lumosec Lighting behoudt zich het recht voor om volledige, gedeelde en contante betaling vooraf of tijdens levering te verlangen bij grond voor twijfel aan de nakoming van de betalingsverplichtingen door de klant.
 6. Bij niet-tijdige betalingen en niet-volledige betalingen is koper, zonder dat daartoe een aanzegging vereist is, over het niet betaalde deel de wettelijke rente verschuldigd. Vervallen niet betaalde rente draagt na een jaar eveneens rente.
 7. Eventuele, aan incasso verbonden, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de koper.
 8. Bij niet-tijdige betaling, waaronder mede is te verstaan het niet voldoen aan de vordering tot vooruit betaling of aan de vordering tot contante betaling vooraf of bij levering, is Lumosec Lighting bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot de ontvangst van de volledige betaling en, in geval van een niet-volledige betaling na schriftelijke aanmaning, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Een en ander laat aan Lumosec Lighting onverlet het recht op schadevergoeding.
 9. Verrekening met vorderingen op Lumosec Lighting is niet toegestaan. In geval van faillissement, surseance van betaling of beslag aan de zijde van koper wordt al hetgeen hij dan aan Lumosec Lighting verschuldigd is direct ten volle opeisbaar en kan Lumosec Lighting terstond verrekenen.

6. Leveringsvoorwaarden

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de producten van Lumosec Lighting geleverd volgens ICC Incoterms 2010 DAP. Hiermee in overeenstemming gaat op het moment van levering het risico van verlies van de producten over naar koper.
 2. Leveringsdatums, meegedeeld of bevestigd door Lumosec Lighting, zijn slechts bij benadering.
 3. Lumosec Lighting zal commercieel verantwoorde, redelijke inspanningen verrichten om op de meegedeelde of bevestigde datum te leveren, op voorwaarde dat koper lang genoeg vóór die leveringsdatum alle noodzakelijke informatie over de bestelling en levering heeft verstrekt.
 4. Leveringen die binnen een redelijke termijn voor of na de meegedeelde of bevestigde leveringsdatum zijn uitgevoerd worden geacht niet in strijd te zijn met de verplichtingen van Lumosec Lighting jegens koper.
 5. In het geval dat Lumosec Lighting verzuimt te leveren, zal koper daarvan schriftelijk mededeling doen en Lumosec Lighting de mogelijkheid geven om alsnog te leveren binnen 14 dagen. Als Lumosec Lighting niet levert binnen die 14 dagen heeft koper het recht om slechts de delen van de overeenkomst, die betrekking hebben op het verzuim, te annuleren. Voor het overige blijft de overeenkomst ongewijzigd.
 6. In geval dat de productie van Lumosec Lighting stopt, vermindert, is gestopt of is verminderd, om welke reden dan ook, heeft Lumosec Lighting het recht om naar eigen inzicht de beschikbare productiemogelijkheid in te zetten en producten te verdelen onder de klanten. Als gevolg daarvan heeft Lumosec Lighting het recht om, afwijkend van het eerder overeengekomen aantal, minder producten te verkopen en leveren aan koper dan eerder was overeengekomen.
 7. Ondanks het streven van Lumosec Lighting naar een hoge mate van klanttevredenheid kan het voorkomen dat, om welke reden dan ook, niet volledig wordt geleverd. In dergelijke gevallen is gedeeltelijke levering toegestaan.

7. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Lumosec Lighting geleverde zaken blijven eigendom van Lumosec Lighting, tot op het moment dat koper volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Lumosec Lighting uit hoofde van enige met Lumosec Lighting gesloten overeenkomst tot het leveren van zaken, het verrichten van werkzaamheden en het verrichten van diensten. Daarbij inbegrepen vorderingen ter zake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke overeenkomst.
 2. Vanaf het moment van terbeschikkingstelling van de goederen draagt koper het risico over de geleverde zaken.
 3. Koper is niet gerechtigd de geleverde zaken ten nadele van Lumosec Lighting te bezwaren of in eigendom tot zekerheid over te dragen.

8. Exoneratie

 1. In gevallen en omstandigheden gelegen buiten de macht van Lumosec Lighting, voorzienbaar of niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst, kan Lumosec Lighting niet aansprakelijk worden gesteld voor vertraging van nakoming, en ook niet voor het niet nakomen van de overeenkomst.
 2. Ook kan Lumosec Lighting niet aansprakelijk worden gesteld voor vertraging van nakoming en voor het niet nakomen van de overeenkomst, welke het gevolg zijn van onderbrekingen in het productieproces.
 3. Zolang de niet nakoming of vertraging voortduurt, worden de relevante delen van de overeenkomst opgeschort zonder dat Lumosec Lighting aansprakelijk is voor schade die hiervan het gevolg is.
 4. Indien de niet nakoming of vertraging 90 dagen voortduurt, of naar verwachting van Lumosec Lighting 90 dagen zal gaan duren, heeft Lumosec Lighting het recht om het relevante deel van de overeenkomst dan wel de gehele overeenkomst op te zeggen zonder dat daaruit enige aansprakelijk voortvloeit ten aanzien van eventuele schade aan de kant van de koper of derden.

9. Aansprakelijkheid voor schade

 1. Lumosec Lighting is tegenover de koper aansprakelijk voor schade als gevolg van opzet of grove nalatigheid aan de kant van Lumosec Lighting.
 2. Het recht op vergoeding van schade vervalt, indien daarop niet binnen 7 dagen na de vaststelling van de schade schriftelijk een beroep is gedaan.
 3. Lumosec Lighting kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een schadebedrag dat de waarde van de factuurbedragen overschrijdt.
 4. In geen geval wordt vergoed gevolgschade, zoals schade wegens winstderving, inkomstenderving, productieverlies, stagnatie of vertraging van het productie- of bedrijfsproces, gemiste besparingen, gemiste overeenkomsten, arbeidskosten, toename van operationele kosten, meerkosten van inkoop elders en aan derden verschuldigde kortingen of boetes.
 5. Indien Lumosec Lighting advies verstrekt, zonder uitdrukkelijke overeenkomst tot het verlenen van adviezen, zijn die adviezen vrijblijvend en aanvaardt Lumosec Lighting daarvoor geen aansprakelijkheid.

10. Garantie voorwaarden

 1. Algemeen; Lumosec Lighting staat voor kwalitatief hoogwaardige led armaturen, aanverwante producten en serviceverlening. Op al haar producten verleent Lumosec Lighting een garantietermijn van 5 jaar. Dit termijn geldt voor alle producten met een nominale levensduur van tenminste 50.000 bedrijfsuren. Uitgesloten van deze garantie zijn batterijen. De garantie is van toepassing op alle door Lumosec Lighting geleverde led verlichtings-armaturen en loopt vanaf de vanaf de datum welke op de factuur is aangegeven.
 2. Garantievoorwaarden; De garantie geldt onder de volgende voorwaarden:
 • Producten van Lumosec Lighting dienen gebruikt te worden volgens de voorgeschreven productspecificaties. De maximale temperatuur- en voedingsspanningswaarden mogen niet overschreden worden en op het product mag geen mechanische belasting worden uitgeoefend.
 • De garantie geldt uitsluitend bij uitval die door constructie-, materiaal-, of productiefouten zijn veroorzaakt. De nominale levensduur van een led armatuur is in de technische documentatie omschreven. Ook mogen er geen veranderingen in of aan het product zijn aangebracht door derden
 • Verder geldt de garantie alleen als de datum op de factuur niet onleesbaar is gemaakt of gewijzigd is, er beschadigingen zijn opgetreden door opzet of grove onachtzaamheid, bij van buiten komend onheil zoals blikseminslag etc.
 1. Aanspraak en garantie uitvoering; aanspraak op garantie wordt pas gehonoreerd, als na retourzending van het defecte led armatuur door testen de geldigheid van de garantieaanspraak is bevestigd. Lumosec Lighting stelt vast of de garantie voldoet aan de gestelde garantievoorwaarden. Indien deze voldoen dan herstelt Lumosec Lighting kosteloos het defect aan het led armatuur.   De verzendkosten naar het opgegeven adres van Lumosec Lighting komen voor kosten van de koper. De verzendkosten na reparatie van het armatuur of component komen, indien de klacht gegrond is, voor kosten van Lumosec Lighting. Mocht er binnen het eerste jaar van de garantieperiode >10% uitval zijn, dan zal Lumosec Lighting op eigen rekening een onderzoek instellen en de armaturen repareren, updaten of vervangen.

11. Intellectuele eigendom en rechten met betrekking tot software en documentatie

 1. De verkoop van een product door Lumosec Lighting houdt niet in de verkoop van de exclusieve rechten of licentie rechten op dat product, maar slechts een beperkte licentie voor het gebruik of ten behoeve van doorverkoop. Dit overeenkomstig de intellectuele eigendomsrechten van Lumosec Lighting.
 2. Indien software of documentatie geïntegreerd wordt geleverd met een product, vormt de verkoop van een dergelijk product niet de overdracht aan de koper van de eigendomsrechten van betreffende software of documentatie, maar houdt dit in slechts een niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie, overeenkomstig de intellectuele eigendomsrechten van Lumosec Lighting om dergelijke software of documentatie te gebruiken in combinatie met of geïntegreerd in de producten zoals geleverd door Lumosec Lighting.
 3. Met betrekking tot de software geleverd door Lumosec Lighting aan koper is het verboden:
 • deze software in combinatie met andere producten te wijzigen, aan te passen, of producten te vervaardigen die van deze software zijn afgeleid.
 • deze software af te staan, in sub licentie te geven, te leasen, te verhuren, uit te lenen, over te dragen, openbaar te maken of op een andere manier beschikbaar te stellen.
 • deze software samen te voegen of te integreren in andere software.
 • op deze software reverse engineering uit te voeren, of de software te decompileren, uit elkaar te nemen of de broncode anderszins trachten af te leiden zonder geschreven toestemming van Lumosec Lighting, behalve indien uitdrukkelijk toegestaan onder het toepasselijk recht.

d.      De koper zal de certificaten van de eigendomsrechten van Lumosec Lighting of zijn externe leveranciers in software of documentatie geleverd door Lumosec Lighting, weergeven zonder deze aan te passen of te wijzigen.

12. Vertrouwelijkheid

 1. De koper erkent dat alle technische, commerciële en financiële gegevens die door Lumosec Lighting aan de koper worden vrijgegeven, vertrouwelijke informatie van Lumosec Lighting is.
 2. De koper mag deze vertrouwelijke informatie niet vrijgeven aan derden en mag dergelijke vertrouwelijke informatie niet gebruiken voor een ander doel dan door Lumosec Lighting uitdrukkelijk en schriftelijk is toegestaan en welk doel in overeenstemming is met de beoogde koop.

13. Export- en import vergunningen

 1. Indien voor de levering van de overeengekomen producten een export- of een importvergunning is vereist, kan Lumosec Lighting zijn verplichtingen en de rechten van de koper met betrekking tot deze levering opschorten tot het moment waarop de benodigde vergunning wordt verleend.
 2. Ook als er anderszins een beperking of verbod geldt als gevolg van wet- of regelgeving voor export of import, kan Lumosec Lighting zijn verplichtingen en de rechten van de koper met betrekking tot deze levering opschorten voor de duur van een dergelijke beperking of een dergelijk verbod.
 3. In bovengenoemde gevallen heeft Lumosec Lighting het recht de overeenkomst op te zeggen zonder dat Lumosec Lighting draagplichtig is voor schade aan de kant van koper.
 4. Als een eindgebruikersverklaring vereist is, stelt Lumosec Lighting de koper hiervan onmiddellijk op de hoogte en voorziet de koper Lumosec Lighting van het juiste document.
 5. Indien een importvergunning is vereist, stelt de koper Lumosec Lighting hiervan onmiddellijk op de hoogte. Tevens stelt de koper zo snel mogelijk aan Lumosec Lighting het juiste documenten ter hand.
 6. Door aanvaarding van het aanbod van Lumosec Lighting, het aangaan van een overeenkomst met Lumosec Lighting of het accepteren van producten van Lumosec Lighting gaat de koper ermee akkoord dat hij niet zal handelen met de producten of de bijhorende documentatie op een wijze die in strijd is met de toepasselijke wet- of -regelgeving voor export of import.

14. Overgang van rechten en plichten, verrekening

 1. Met betrekking tot deze overeenkomst zal de koper geen rechten overdragen of verplichtingen aangaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lumosec Lighting.
 2. De koper heeft niet het recht om betalingen in te houden of te verminderen of bestaande en toekomstige claims te verrekenen met verschuldigde betalingen voor de producten van deze overeenkomst of toekomstige overeenkomsten met Lumosec Lighting. Aldus is koper gehouden om de overeengekomen koopsom te betalen en mogen door koper beweerde claims niet door koper worden verrekend.

15. Geschillen, toepasselijk recht

 1. Op alle offertes, bevestigingen en overeenkomsten van Lumosec Lighting is het Nederlandse recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (CISG). De koper en Lumosec Lighting zullen eerst trachten via overleg en onderhandeling alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze offertes, bevestigingen en overeenkomsten te regelen in onderlinge samenwerking en in goed vertrouwen.
 2. Geschillen die niet kunnen worden geregeld, dienen exclusief te worden voorgelegd aan de Rechtbank Midden Nederland te Utrecht, onverminderd het recht van Lumosec Lighting om daarnaast klacht in te dienen of procedures te voeren tegen koper bij elke andere bevoegde rechterlijke instantie.
 3. De regels in dit artikel beperken niet de rechten van Lumosec Lighting of die van de koper om een geschil ter beoordeling voor te leggen aan de voorzieningenrechter dan wel handelingen te verrichten om verhaalsmogelijkheden veilig te stellen.

16. Schending van voorwaarden en beëindiging overeenkomsten

 1. In het geval van schending van de voorwaarden van de koopovereenkomst en in het geval dat koper in staat verkeert van insolvabiliteit, onderbewindstelling, faillissement of is opgehouden te betalen dan wel dreigt op te houden met betalen, heeft Lumosec Lighting het recht om door schriftelijke of elektronische kennisgeving aan de koper de koopovereenkomst direct te ontbinden en worden alle openstaande schulden van koper aan Lumosec Lighting direct opeisbaar.

17. Annulering

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, is de koper niet gerechtigd de overeenkomst met Lumosec Lighting te annuleren of anderszins (tussentijds) te beëindigen. Het al of niet verkrijgen van subsidie, financiering en andere onvoorziene omstandigheden zijn nimmer argumenten om een met Lumosec Lighting gesloten overeenkomst te beëindigen.

18. Aanvullende bepalingen

 1. Enige bepaling in de koopovereenkomst of deze Algemene Voorwaarden die geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of anderszins niet toepasbaar is, laat toepassing van andere bepalingen onverlet. Voor iedere nietige, vernietigbare of anderszins niet-toepasbare bepaling treedt in de plaats een geldige bepaling, die qua strekking de niet-toepasbare bepaling zo veel mogelijk benadert.
 2. Niet presteren of vertraging van de prestatie dan wel uitoefening van enig recht of verhaalsmogelijkheid voortkomend uit de koopovereenkomst houdt niet in dat afstand wordt gedaan van de koopovereenkomst. Ook een enkele of gedeeltelijke uitoefening van recht of een verhaalsmogelijkheid voortvloeiend uit de koopovereenkomst uit daarmee verbonden document of bij wet houdt niet in dat afstand wordt gedaan van de koopovereenkomst.
 1. Bij eventuele verschillen tussen de Nederlandse tekst en de vertaling van deze algemene voorwaarden prevaleert de Nederlandse tekst

Lumosec Lighting - 23 september 2020